Podmínky Facebook soutěží a jiných soutěží

Všeobecné podmínky facebookových soutěží a jiných soutěží pořádaných Casinem Go4games Hodolany, Děčín a Pardubice

 1. Provozovatel a organizátor soutěže:
 • Provozovatelem soutěží Casino Go4games Hodolany, Casino Go4games Děčín a Casino Go4games Pardubice – Las Vegas je spol. Endl+K a.s., se sídlem Riegrova 390/25, Olomouc, IČ: 26805600, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2683 (dále jen „provozovatel“)
 • Soutěže pořádané prostřednictvím facebooku nejsou žádným způsobem sponzorovány, spravovány nebo přidruženy společnosti Facebook Inc.
 1. Účast v soutěžích a podmínky soutěží
 • Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní pravidla dané soutěže a akceptuje podmínky konkrétní soutěže a všeobecné podmínky soutěží pořádaných spol ENDL+K, as. Zasláním soutěžního komentáře, fotografie, videa nebo jinou aktivitou, kterou stanoví podmínky soutěže, dáváte souhlas s podmínkami soutěže. O tom, zda účastník nebo zájemce o účast v soutěži splnil její podmínky rozhoduje provozovatel soutěže.
 • Konkrétní soutěžní podmínky mohou být uvedeny v soutěžním příspěvku na facebookových stránkách Casino Go4games Hodolany, Casino Go4games Děčín, Casino Go4games Pardubice – Las Vegas,  nebo na webové stránce www.casino.go4games.cz či na facebookových a webových stránkách našich partnerů.
 • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 – ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Soutěže se nesmí zúčastni osoby, které jsou v pracovně právním vztahu vůči provozovateli soutěže a jiné osoby, které se podílejí na organizování soutěže, nebo osoby jim blízké ve smyslu .§ 22 občanského zákoníku.
 • Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěží pořádaných na Facebooku účastníka, jehož profilový účet na Facebooku vykazuje známky podvodného jednání nebo uvádí na svém profilu nepravdivé informace. Dále si provozovatel vyhrazuje právo na vyloučení takových soutěžících, kteří svým chováním porušují pravidla komunity Facebook.
 1. Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů
 • Zapojením do soutěže dává účastník souhlas provozovateli soutěže ke zpracování osobních údajů a to zejména: jména a příjmení, facebook profilového jména, soutěžních komentářů, osobních a soutěžních fotografií, soutěžních a osobních video a audio nahrávek, za účelem vyhodnocení soutěže a zveřejnění výher na sociálních sítích, webových stránkách provozovatele soutěže a mediálních partnerů provozovatele.
 • Dále dává účastník soutěže souhlas k dalšímu zpracování a uchování všech jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým a reklamním účelům. Za takové použití nevzniká účastníkovi soutěže žádný právní nárok na finanční nebo jiné plnění. Provozovatel soutěže může poskytnout osobní údaje soutěžícího třetím stranám, a to zejména mediálním partnerům a poskytovatelům marketingových služeb, dodavatelům právních, účetních a jiných služeb, které provozovatel soutěže v současné době nevyužívá. Údaje budou uchovány a zpracovávány po dobu 10 let.
 • Soutěžící má právo na informace o tom, jak jsou jeho údaje zpracovávány a má právo na odvolání souhlasu se zpracováním a uchováváním osobních údajů. Žádosti o informace či odvolání souhlasu ke zpracování a uchování osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu: info@go4games.cz
 1. Výhry, vyhlašování výherce a převzetí výhry
 • Na výhry v soutěžích nevzniká soutěžícím právní nárok. Veškeré výhry v soutěžích ani účast v soutěžích nelze vymáhat právní cestou.
 • Způsob vyhlášení výherce a způsob kontaktu za účelem oznámení výhry stanoví podmínky konkrétní soutěže. V případě, že bude výhra oznamována e-mailem, nenese provozovatel soutěže žádnou odpovědnost za chybné uvedení kontaktní adresy ze strany soutěžícího.
 • Provozovatel v podmínkách konkrétní soutěže může stanovit termíny pro převzetí či uplatnění výher. Veškeré nepřevzaté výhry či nevyužité výhry propadají ve prospěch provozovatele soutěže.
 • Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, kterou nebylo možné výherci doručit, výherce jí osobně nepřevzal nebo neuplatnil výhru v termínu stanoveném v podmínkách konkrétní soutěže. Za nepřevzatou výhru se také považuje taková výhra, kdy se nepodařilo výherci oznámit výhru v soutěži kvůli špatně uvedeným kontaktním údajům, nebo z důvodu, že výherce nesdělil v daném termínu požadované kontaktní údaje, či nereagoval na oznámení o výhře.
 • V případě, že je výhra doručována na adresu výherce je za neuplatněnou výhru považována taková výhra, kterou se nepodařilo doručit na adresu uvedenou výhercem do 1 měsíce po jejím prvním odeslání. Provozovatel neručí za poškození či nedoručení výher způsobené třetí stranou a na výhry nelze uplatnit reklamaci.
 • V případě výhry voucherů nebo vstupů do turnajů je výherce povinen uplatnit výhru pro turnaj stanovený v podmínkách soutěže, nebo v daném termínu.
 • Veškeré výhry jsou nepřenositelné, nesměnitelné za hotovost nebo další služby.
 1. Právo na zrušení, pozastavení a změnu pravidel soutěže
 • Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo veškeré soutěže kdykoliv pozměnit, upravit pravidla soutěže, zrušit soutěž nebo dočasně pozastavit soutěž. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v souvislosti s konáním soutěže.

Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let.

You must be 18 years or older to access this web site.